دکتر ساسان آزادی
دکتر حمید یعقوبی
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

 آخرین مهلت ارسال مقالات:
15 دی ماه 95

توجه: نظر به اینکه کنفرانس داوری زود هنگام دارد، مقالات پس از دریافت، داوری شده  و نتایج پس از یک تا دو هفته اعلام خواهد شد و بعد از واریز هزینه ها، گواهی موقت بر روی پنل قرار می گیرد.

آخرین مهلت واریز هزینه ها:

18 دی ماه 95

زمان برگزاری کنفرانس:
23دی ماه 95