دکتر ساسان آزادی
دکتر حمید یعقوبی
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 (Special Issue on Sustainable Clusters and Cloud Computing)
 
Indexed: ISI-WoS (SCIE),IF = 1.5
Scope: Sustainable Clusters and Cloud Computing
$Price: 1,580

 مدت زمان پذیرش مقال بین 1 تا 2 ماه و مدت زمان چاپ بین 3 الی 4 ماه می باشد


back2016-12-29Voting is0 time