دکتر ساسان آزادی
دکتر حمید یعقوبی
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

(Special Issue on Inventive Systems and Smart Cities)
(Special Issue on Inventive Systems and Smart Cities)

Indexed: ISI-WoS (SCIE),IF = 1.09

 (Special Issue on Inventive Systems and Smart Cities)

Indexed: ISI-WoS (SCIE),IF = 1.084
Scope: Inventive Systems and Smart Cities
$Price: 1,580


 مدت زمان پذیرش مقال بین 1 تا 2 ماه و مدت زمان چاپ بین 3 الی 4 ماه می باشدback2016-12-30Voting is1 time