دکتر ساسان آزادی
دکتر حمید یعقوبی
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نام مجلات علمی بین المللی اعلام شد
جهت اطلاع از نام مجلات به پنل کاربری و قسمت پیامها مراجعه گردد...

با توجه به رایزنی های صورت گرفته با مجلات مختلف و پذیرش داوری مقالات کنفرانس مقرر گردیده مقالات پذیرفته شده این کنفرانس در مجلات مذکور به چاپ برسند لذا جهت اطلاع از نام مجلات به پنل کاربری و قسمت پیامها مراجعه گردد.


back2016-12-14Voting is16 time