دکتر ساسان آزادی
دکتر حمید یعقوبی
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

مجله SCOPUS معتبر مورد تایید پایگاه استنادی جهان اسلام
به اطلاع نویسندگان محترم میرساند مقالات پذیرفته شده از طرف کمیته علمی کنفرانس شرایط چاپ در مجله Scopus دارای ضریب تاثیر را دارند.

   به نام خدا

به اطلاع نویسندگان محترم میرساند  مقالات پذیرفته شده از طرف کمیته علمی کنفرانس شرایط چاپ در مجله Scopus دارای ضریب تاثیر را دارند.
با تشکر
back2016-11-09Voting is15 time