دکتر ساسان آزادی
دکتر حمید یعقوبی
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه: فراخوان داوری مقالات
پیرو مصوبات این جلسه مقرر گردید جهت استفاده از پتانسیل سایر دانشگاه‏های کشور در امر داوری مقالات، فراخوانی از طریق پایگاه اینترنتی کنفرانس، از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها که حداقل دارای 3 پایان نامه در حال دفاع باشند،تسلط به زبان انگلیسی و نیز دارای سوابق درخشان پژوهشی جهت همکاری با این کمیته جهت داوری مقالات منتشر شود.

پیرو مصوبات این جلسه مقرر گردید جهت استفاده از پتانسیل سایر دانشگاه‏های کشور در امر داوری مقالات، فراخوانی از طریق پایگاه اینترنتی کنفرانس، از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها که حداقل دارای 3 پایان نامه در حال دفاع باشند،تسلط به زبان انگلیسی  و نیز دارای سوابق درخشان پژوهشی جهت همکاری با این کمیته جهت داوری مقالات منتشر شود.
از این رو از تمامی عزیزان دعوت می‏شود که درخواست خود را جهت همکاری با کمیته علمی از طریق همین وب سایت و سامانه داوری ارسال نمایند. لازم به ذکر می‏باشد که برای عزیزانی که ثبت نام آنها تایید نهایی گردد حکم رسمی عضویت در کمیته علمی صادر و امتیازات مربوطه تعلق خواهد گرفت.


back2016-09-22Voting is0 time